PROGRAM DLA CZELADZI XXI WIEKU

I. Budżet miasta i podatki

 1. Zaczniemy od projektu zrównoważenia budżetu.
  Budżet miasta wzrósł w ostatnich latach ze 120 mln zł w 2015 r. do 162 mln zł w 2018 r. To duży przyrost. Nie stało się to dzięki wzrostowi zamożności mieszkańców, ale w efekcie rabunkowej wyprzedaży czeladzkich gruntów, emisji obligacji oraz zaciągania kredytów. Zadłużenie miasta w tym okresie zwiększyło z 31 mln zł do prawie 33 mln zł. Władze miasta nie wykorzystały dobrej koniunktury by zmniejszyć zadłużenie. Gdyby tak się stało było by ono mniejsze o co najmniej o 10 mln zł. Tymczasem wzrosło o 6,5%!
 2. Nasze zobowiązanie brzmi: kiedy zmniejszymy obciążenia na rzecz banków, oddamy pieniądze Wam, czeladzianie – poprzez likwidację poboru opłaty za wywóz śmieci.
  Tak! ZLIKWIDUJEMY OPŁATY ŚMIECIOWE!
 3. Poza tym rozważymy wówczas STAŁE OBNIŻENIE MIEJSKICH PODATKÓW. Powinno to dać długotrwały efekt gospodarczy: mniejsze podatki >> więcej podmiotów gospodarczych >> większe wpływy do budżetu.

II. Administracja

 1. Mniej biurokracji!
  Zmniejszymy niepotrzebną biurokrację w instytucjach miejskich, umożliwimy załatwianie większości spraw przez internet. To także da wymierny efekt finansowy w budżecie miasta.
 2. Wprowadzimy ocenę pracy urzędników urzędu miasta. Będą oni przechodzić weryfikację w postaci oceny ze strony mieszkańców. Kryteriami będzie ocena ich działań, kompetencji oraz konkretnych osiągnięć.
 3. Przywrócimy mieszkańcom kontrolę nad miastem.
  O awansach i zatrudnieniu w administracji będą decydowały umiejętności, a nie przynależności partyjna czy koligacje rodzinne.
 4. Miejskie budynki nie będą przedmiotowo włączone do obiegu działalności gospodarczej.
  Szkoła nr 4 stanie się z powrotem placówką oświatową, a jeśli w tym budynku zostanie trochę wolnego miejsca, poszerzymy miejską bazę miejsc w żłobkowych i przedszkolnych. Nie będziemy mieszać edukacji i wychowania z obsługą wody i kanalizacji!
 5. Opracujemy program skutecznego promowania miasta. Jego celem będzie przyciągniecie nowych firm oraz zachęcenie ludzi do osiedlania się tutaj. Rozliczymy obecnego burmistrza z wydatków na promocję siebie samego, a nie miasta!
 6. Otwartość i publiczna kontrola w przeprowadzaniu przetargów i zamówień publicznych.
  Wprowadzimy zasadę, że jak najwięcej postępowań o zamówieniach publicznych dokonywane przez miasto będzie rozstrzygane na otwartej dla wszystkich giełdzie zamówień.
 7. Zmniejszymy diety radnych.

III. Rodzina

 1. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w klasach VII–VIII otrzymają bezpłatną opiekę dentystyczną. Gabinety dentystyczne, które będą realizowały ten program zostaną wyłonione w drodze konkursu.
 2. Każdej rodzinie, która zdecyduje się na trzecie dziecko, zapewnimy darmowe miejsce w żłobku i przedszkolu.
 3. Seniorzy będą otoczeni szczególnym wsparciem.
 4. Wdrożymy program wsparcia specjalistycznych placówek zdrowia publicznego. Otrzymają one od miasta wsparcie w zamian za przygotowany program redukcji kolejek i kosztów obsługi pacjentów.
 5. Pomożemy młodym rodzinom w rozwiązywaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
 6. Podwyższymy jakość i dostępność dla rodzin usług pomocy społecznej poprzez istotne zmiany w funkcjonowaniu sieci miejskich ośrodków pomocy społecznej.

IV. Edukacja i wychowanie

 1. Powołamy stałą Radę Konsultacyjną Edukacji.
  Będziemy współpracować z nauczycielami i wychowawcami w celu opracowania ponadstandardowej strategii oświatowej miasta.
 2. Wdrożymy program patriotycznego wychowania młodzieży i budzenia dumy z ich małej ojczyzny.
  Zawsze będą kraje bogatsze od Polski i miasta bogatsze od Czeladzi, dlatego nie przekonamy młodych ludzi do pozostania tutaj operując argumentami ekonomicznymi. Chcemy odbudować pozytywny system wartości lokalnych. Bo jakże inaczej, niż na ich podstawie można zakorzeniać dumę z własnej historii, miłość do ziemi, budować przywiązanie do małej ojczyzny?
 3. Naszym celem jest zatrzymanie w mieście (albo nakłonienie do powrotu po studiach) jak największej liczby zdolnej młodzieży. Na ten cel potrzebne będą określone środki finansowe. Pozyskamy je w drodze zbiórek publicznych oraz zmotywowanie sponsorów, a także z oszczędności budżetowych.

V. Drogi i infrastruktura

 1. Skanalizujemy tereny, na których powstają nowe osiedla mieszkaniowe, a także te w których od lat nieczystości gromadzone są w szambach.
 2. Przebudujemy drogi gruntowe i oświetlimy uczęszczane tereny miejskie.
 3. Powiększymy ilość miejsc parkingowych.
 4. Utworzymy bezpłatną linię autobusową, łączącą osiedla z miejscami zakupów, terenami sportowymi i rekreacyjnymi, placówkami zdrowotnymi opieki i administracji.
 5. Szczególną uwagę poświęcimy wodzie. Czeladzka woda powinna być możliwie najwyższej jakości, przy jak najniższej cenie.
 6. Będziemy sprzedawać czeladzianom zajmowane przez nich mieszkania komunalne po preferencyjnych cenach.
 7. Rzeka Brynica. Nasi przodkowie korzystali z tej rzeki dla poruszania się po regionie – organizowali spływy i wodne pielgrzymki do Piekar, budowali na niej młyny. Podejmiemy starania aby rzekę przywrócić miastu: stworzyć bulwary dla rekreacji i wypoczynku, a w miejsce młynów zbudować małe elektrownie wodne, których energię wykorzystamy do oświetlenia czeladzkich ulic oraz ekologicznego ogrzewania szkół i przedszkoli.
 8. Będziemy dbali o każdy zielony teren miejski.
  Skwery, trawniki, pobocza ulic, parki będą regularnie pielęgnowane – będą koszone, obsadzane szlachetną zielenią, wzbogacane w subtelną, małą architekturę.

VI. Przedsiębiorczość

 1. Miasto będzie przyjazne dla przedsiębiorców!
  Zaoferujemy wykup lokali miejskich przedsiębiorcom prowadzącym w nich działalność gospodarczą. Niech jak najwięcej ludzi pracuje „na swoim”.
 2. Utworzymy centrum doradztwa dla przedsiębiorców.
  Każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać poradę w kwestii wyboru formy działalności, rodzaju opodatkowania, możliwości skorzystania z dostępnych środków i funduszy.
 3. Będziemy wspierać nowych przedsiębiorców.
  Nowo powstałe firmy w naszym mieście będą miały zapewnioną bezpłatną obsługę księgową przez pierwszy rok funkcjonowania.
 4. Przywrócimy targowisko miejskie.
  To z ul. Grodzieckiej, z którego korzystało wiele osób i które stanowiło element naszej tradycji.
 5. Będziemy sprzyjać rozbudowie infrastruktury dla czeladzkich handlowców, aby tworzyć konkurencję dla dużych sieci handlowych, tak by można było sprzedawać i kupować w miłym otoczeniu możliwie najbliżej miejsca zamieszkania.
 6. Nie będzie zgody na kolejne sklepy wielkopowierzchniowe i duże sieci handlowe. Zyski z handlu oddamy w ręce mieszkańców, a nie anonimowych zagranicznych funduszy.
 7. Nie będzie sprzedaży ziemi pod hale i magazyny.
  Zamiast tego będziemy się starać o pozyskiwanie przedsiębiorców operujących zaawansowanymi technologiami produkcyjnymi. Podstawowym kryterium polityki gospodarczej miasta będzie tworzenie nowych, zaawansowanych technologicznie, dobrze opłacanych, miejsc pracy.

VII. Sport i kultura

 1. Będziemy wspierać działające kluby sportowe.
  Będziemy organizowali konkursy na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Będziemy pomagać klubom w pozyskiwaniu sponsorów. Wybitnych sportowców w różnorodny sposób będziemy wspierać.
 2. Zweryfikujemy ofertę kulturalną.
  Rozpoczniemy dyskusję nad kształtem miejskiej polityki kulturalnej. Będziemy promować i indywidualnie wspierać czeladzkich artystów oraz kreatorów wydarzeń kulturalnych.
 3. Zlikwidujemy bezideowe, obskurantyzmu, bigoteryjne lub bluźniercze wydarzenia pseudoartystyczne lub instalacje.
 4. Za pomocą sztuki będziemy czeladzianom przywracać pamięć historyczną i dumę z dokonań przodków.

VIII. Społeczeństwo obywatelskie
Będziemy aktywnie wspierać działanie czeladzkich stowarzyszeń i fundacji.